Ciwilkuraža se zachopijo z tym, se rozgranjaś

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 30. junij 2022
Scena młodeje źiwadłoweje kupki, ako rowno stoj w Slěpjańskej cerkwi. Foto: Andreas Kirschke

Ze Slěpego/Schleife. Njedorozměśe wjeźo njenaźejucy ku konfliktam. Pśi planowanju na jadnej wusokej šuli pśiźo k pśekśicowanju. Tśi kupki študańcow najmuju awlu za pśednosk wó Sophie Scholl – za samski źeń a teke samski cas. Daniž wusoka šula, daniž študańce mógu se dojadnaś. Jadna sobuźěłaśeŕka wusokeje šule pśiźo wósrjejź teju frontowu. Zwada eskalěrujo do egoizma, intolerance a namócy. „We tom kusu njedajo žednych nosarjow sympatije“, měni Kimberly Stuckasojc (22) ze slěpjańskeje wósady wó źiwadłowem kusu „Sophie – Wy njejsćo zewšym nic njerozměli“. Źiwadłowa kupka ewangelskego młoźinskego źěła we wósaźe šlazyńskeje Górneje Łužyce z młodostnymi ze Slěpego, Lěska a Běłeje Wódy to pśedstajijo. Wót februara sem běže zwucowanja. Za režiju jo zagronity Matthias Seidel, lichy źiwadłowy pedagoga a režiser z Lipska. Ideja jo pśišła wót Ludwiga Hetzela, wjednika źěłowego městna za źiśi a młoźinske źěło we wósaźe šlazyńska Górna Łužyca. Źiwadłowy kus financěruju a spěchuju krajna cerkwja a załožbje „Cerkwja we jsy“ a „Druge case e.V.“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś