Nowe a wšedne luźe su se pśikupili

Awtor: Marion Hirche stwórtk, 19. maj 2022
Su se z cesnym wopismom gmejny na woklapnicy pócesćili: Heinz Tscheslog (Bórkojske pcołkarje), Hans-Joachim Jank (sportowe zjadnośeństwo), Dieter Schmiedel (wótźělenja volleyball), Dziumblic Christa a Dieter (drastwinawušywarnja). Marion Hirchowa

Bórkowy/Burg. Lětosa su Bórkojske zasej woklapali to stare lěto, gaž teke akle srjejź maja, a to w šulskej awli. Dla pandemije njejo to dwě lěśe móžno było. Tu góźbu su nowe wobydlarje wužyli, se pó starem nałogu do wejsneje gromady pśikupiś. Jaden wót nich jo był Wiliam Janhoefer. Wón jo 30 lět stary, jurist a bydli z pśijaśelku wót lěta 2021 na rědnem flacku w Bórkowach. Wón jo cłonk Serbskeje rady a sejźi we Zwězkowem pśedsedaŕstwje Domowiny. Ten młody muski jo wuwitał wobźělnikow woklapnice w serbskej rěcy. Wón jo absolwent Dolnoserbskego gymnaziuma, a jo gronił „Tradicije njejsu mě cuze, pśeto ga póchadam z Prjawoza a som w Brjazynje górjej rosł“. Pón jo rozdawał pśi kuždem bliźe wórjechowy liker. Do gmejnskeje zgromadnosći pśikupiłej stej se teke Pachaelojc manźelskej, ga Marie-Luise a Heinrich. Wónej bydlitej wót awgusta 2021 w Drugej koloniji a stej dariłej wuknikam 10. rědownje „nakupowański obulus“. Źowća a gólcy su pśewzeli zastaranje z tykańcom, guskami, jěšnicu, kafejom a limonadu na woklapnicy, aby na taki part sobu financěrowali swój swěźeń ku zakóńcenju šulskego casa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś