Diese Seite drucken

Fryšny powětš pśi Załožbje za serbski lud

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 12. maj 2022
Silva Oehlertojc jo nowa sobuźěłaśerka za marketing a zjawnostne źěło Załožby za serbski lud w Dolnej Łužycy. Foto: Konstanze Kušcyc

Z Chóśebuza/Cottbus. Wót apryla togo lěta źěła Silva Oehlertojc (24) z Janšojc pśi Załožbje za serbski lud. Ta młoda žeńska jo Dolnej Łužycy pśecej zwěrna wóstała. Swóju abituru jo gótowała na Dolnoserbskem gymnaziumje. Pón jo študěrowała dwě lěśe w Lipsku sorabistiku, ale pón jo dejała wósobinskich zawinow dla z tym wopśestaś. Swój dualny studij za turistiske góspodaŕstwo jo tśi lěta dłujko gótowała we hotelu „Sorat“ w Chóśebuzu a jo wuknuła teke na uniwersiśe w Barlinju. Z njeju jo se za Casnik rozgranjała Konstanze Kušcyc.

Dobry źeń! Co jo była twója tema we kóńcnem źěle studiuma?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś