Diese Seite drucken

Cakaju na pśiducy wjerašk, aby prezentěrowali swój nowy logo

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 27. januar 2022
Tek Rogozanarje cakaju na lěpše case. Dajo pak někotare nowosći z teje jsy. Foto: J.-F. K.

Z Rogozna/Willmersdorf. W nalěśu slědnego lěśa jo startowała rogozańska wejsna pśirada wósebnu akciju: Su pšosyli wobydlarjow, jim ideje pśipósłaś, kak mógał wuglědaś wopon za chóśebuski měsćański źěl Rogozno. Wušej ako ducent naraźenjow jo se zapódało, a wejsna pśirada jo kśěła pśi pśiducej móžnosći gromaźe z rogozańskimi towaristwami z nejlěpšych zapódanych idejow finalny wopon za Rogozno zestajiś. Nowy Casnik jo rozpšawił wó tej akciji (glej NC 16/2021 a NC 17/2021) a jo se njedawna dopšašał, co jo z njeje wujšło? Anke Schulzowa, prědkstojaŕka Rogozna, jo dała wótegrono: „Jo se pokazało, až spócetna woponowa ideja jo była śěžko zrealizěrowaś. Dokulaž Rogono słuša ku Chóśebuzoju, jo to problematiski, gaž my swójski wopon proklaměrujomy. Tak jo z wopona wordował logo.“ Pótakem njejo se powdał spócetny cil, až Rogozno dostanjo swójski symbol, jano wašnja zwopšawdnjenja jo se změniła. Idejow za wugótowanje logo jo hyšći wěcej pśišło, a wótere raze su se wejsna pśirada a tudske towaristwa dla teje nastupnosći zmakali a wobradowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś