Diese Seite drucken

Medijowy pakśik jo něnto teke do Bórkow pśišeł

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 20. januar 2022
Pśepowdaśe knigłow w Bórkowach, wótlěwa: Tobias Hentšel (bórkojski amtski direktor), Pětš Šurman (pśedsedaŕ Maśice Serbskeje), Sabine Laušowa a Měto Nowak (referent krajneg zagroniteg za serbske nastupnosći).

Z Bórkow/Burg. Dogromady 16 komunalnych bibliotekow w serbskem sedleńskem rumje dostanjo serbski medijowy pakśik. K pakśikoju słušaju starše a nowše knigły Ludowego nakładnistwa Domowina w nimskej rěcy, cd ze serbskeju muziku za dorosćone a źiśi, materialije za wuknjenje serbskeje rěcy, brošury a zešywki Serbskego ludowego ansambla. Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) a dalšne serbske institucije su pśinosowali něco. Jadnučke knigły w serbskej rěcy stej biblija a wósebne wudaśe Nowego wósadnika. To cełe jo Maćica Serbska iniciěrowała, kótaraž jo dostała organizatorisku pódpěru wót boka bramborskego Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu. Ministaŕstwo jo ten financielny źěl wobstarał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś