„Cerkwje su wótwórjone za wšyknych“

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 25. maj 2016
To jo ewangelsko-metodiskiska cerkwja na Virchojskej droze w Chóśebuzu. Foto: S. Tiesler

Pód tym motom su cerkwje zasej wótwórili swóje źurja w nocy wótwórjonych cerkwjow sobotu wót zeger 9 do 1 pśed swětkownicu. Lětosa su se wobźělili 9 cerkwjow města z wótměnjatym ekumeniskim programom. Wósady su byli połne idejow, aby pśiwabili woglědarjow. Muzikaliski ramik jo segał wót orgelowych kjarližow a spiwow z Taizé až k pop-, gospel- a jazz-muzice. Wjelerakosć kśesćijańskeje wěry jo była zwuraznjona na pśikład z tekstami R. M. Rilkego w katolskej cerkwi swěteje Marije kralowki měra abo z wulicowanjami D. Hentscheloweje w ewangelsko-Lutherowej cerkwi sw. Pětša. Nimska cerkwja jo prezentěrowała wustajeńcu drjewjanych skulpturow W. Greena k bibliskim temam.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś