28. pósejźenje Serbskego sejma jo se online wótměło

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 25. nowember 2021

Z Njebelčic/Nebelschütz. Pśedslědnu sobotu, 13. nowembra, jo se jadnab 16 cłonkow Serbskego sejma online zmakało. Korony dla su se do togo rozsuźili, to w Ranju (Großräschen) planowane 28. pósejźenje sejma digitalnje pśewjasć. Měrćin Krawc, górnoserbski wótpósłańc sejma, jo wulicował, až su wobjadnali pór wažnych temow.

Glědajucy na aktualne diskusije wó etablěrowanju mjeńšynowego pšawa w zakładnej kazni (Grundgesetz) su pśepowědali perspektiwy za Serbow. Mjazy drugim mjeńšynowa partaja „Pódpołdnjowošleswigski wuzwólowaŕski zwěstk“ (partaja jo dojśpiła městno w pśiducem Zwězkowem sejmje Nimskeje) pomina pśeměnjenje zakładneje kazni do togo směra. Sejmikarje by za take pśeměnjenje raźi nawězowali na iniciatiwu Serbskeje narodneje zgromaźiny, kótaraž jo južo 1990 wšake k tomu wuźěłała. Wušej togo su powědali wó móžnem pódlejšenju aktualneje legislaturneje periody wótpósłańcow Serbskego sejma. Dla togo, až jo pandemija zajźowała wjele aktiwitam a politiskemu źěłoju, maju cłonki take pódlejšenje na mysli, wó tom rozsuźili pak hyšći njejsu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś