Župne pśedsedaŕstwo jo se zaběrało z projektom za UNESCO

Awtor: Horst Adam stwórtk, 14. oktober 2021

Z Města/Cottbus. Tuchylu jo tudy we Łužycy cesto to grono wó jadnom projekśe, ako ma cyniś z UNESCO. Ale co to jo – ta UNESCO? 1945 – krotko pó wójnje běchu załožyli UNO (Zjadnośone ludy), aby wše staty a ludy – nejpjerwjej w Europje, pózdźej na cełem swěśe – žywe byli w měrje a aby zadorali dalšnym wójnam. Tuchylu pśisłuša tej wjelikej organizaciji dogromady 193 statow. W samskem casu jo se UNESCO wutwóriła ako źěl UNO, ako zgromaźeństwo 37 statow, kenž se wósebnje za to stara, až budu kšuśe šćitane wjelgin gódne historiske kulturne a pśirodne pomniki na cełem swěśe ako swětowe kulturne derbstwo. Dotychměst ma wušej 1.150 objektow w 167 krajach cełego swěta taki wažny a wuznamny status. To su głownje cerkwje, kloštarje, grody a palasty, stare sedlišća, stara a moderna architektura, industrijne pomniki a cełe krajiny a biotopy. W Nimskej jo UNESCO, ako sejźi w Parisu, dotychměst 51 objektow na taki part pócesćiła a wuzwignuła. K tomu słušaju mjazy drugim znata wjelika cerkwja w Kölnje a grod Wartburg. We Łužycy ma wjelgin znaty nimsko-pólski Pücklerowy park w Mužakowje z lěta 2004 toś ten wusoki status.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś