Co buźo z dorostom za rucnikaŕstwa w Dolnej Łužycy?

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. september 2021
Astrid Šramina jo była pśi Wólbnem forumje. Foto: Horst Adam

Pśi Wólbnem forumje jo Astrid Šramina z Gołbina wuchwaliła to, až dej se w Chóśebuzu załožyś mediciniska fakulta. Rowno tak wažne by pak było, zdźaržaś a wuwiś industriju a rucnikaŕstwo, źož se něco producěrujo. Wót źo pak deje pśiś za to młode luźe? Kak móžomy jich za to wabiś? Tak jo se wóna pšašała.

„My dejmy za to lěpjej wužywaś pjenjeze za strukturnu změnu“, jo Andreas Münschke (AfD) ako prědny gronił. Za to, až deje se pjenjeze hynac rozdźěliś, to groni wěcej za wót změny pótrjefjonych, su se teke druge partaje wugronili.

Maja Wallsteinowa (SPD) jo pódšmarnuła: „To wukubłanje młodych luźi, na pśikład ako pjakaŕ, dej se pólěpšyš.“

Christian Görke (Lěwica) jo pokazał na felujucu atraktiwnosć takich wukubłanjow, mało pjenjez dla. „Te niske myta – něnto 7,90 euro – deje se na kuždy pad pówušyś. A trjebamy teke fachowych źěłaśerjow z drugich krajow.“

Heide Šinowscyna (Zelene) jo se wugroniła za inowatiwnu politiku a inwesticije, aby pódpěrało rucnikaŕstwo w Dolnej Łužycy: „Wšake nowe institucije, instituty a zastojnstwa su wažne, ale wósebnje notne su nowe gótnice a firmy, źož ,z ruku‘ źěłaju.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś