Casnik a Domowina stej pšosyłej na wólbny forum

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 16. september 2021
Kandidaty AfD, FDP, CDU, Zelenych, Lěwice a SPD su na wše pšašanja wótegronili. Foto: Rosemarie Kargowa

Z Janšojc/Jänschwalde. Serbski wólbny forum, to njejo kradu nowa wěc. Až ten forum se wu nas sobu organizěrujo wót Nowego Casnika, to pak jo nowum. Šesćo kandidaty su pśišli na pśepšosenje Domowiny a Nowego Casnika pónjeźele wjacor do športaŕskego domu w Janšojcach pód gołym njebjom. Tam su te kandidaty wabili, aby luźe swóju kśicu rowno pla nich cynili, a su toś rozpšawili, co by měli prědk ako wótpósłańce we Zwězkowem sejmje. Jo, a teke njejsu jano chwalili jaden drugego, což jo było wótcakowaś. Mjazy tymi politikarjami su byli take, kenž maju ako něntejšne abo něgajšne wótpósłańce w Bramborskem krajnem sejmje wěste nazgónjenja, a teke nowacki w parlamentariskem źěle ako Maja Wallsteinowa (SPD) abo Laura Širicowa (Schieritz, FDP).

Pśišli su zajmce z Janšojc, mjazy nimi radna licba młodych luźi. Dalšne zwěrne Serbowki a Serby ze susednych jsow su teke pódla byli. Někak 60 luźi jo to było, kenž jo sejźeło, słuchało a pšašało. Jaden a drugi jo casy barcał, dokulaž njejo spokojom ze źěłom politikarjow powšyknje. Hyšći we wětšej licbje su pšyce se pórali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś