Techniske kšocenje, kótarež wjedu k wótzamknjenju dogrona za abonement

My buźomy Was póněcom pśez ceły proces skazanja wjasć. Tak dłujko, ako skazanje njejo wobzamknjone, móžośo wopśimjeśe formulara kuždy cas pśeměniś abo pórěźiś – Wy njebjerjośo hyšći žednu winowatosć na se. Cośo-li wetom něco pśeměniś, buźośo slědk wjeźone ku kšoceni 2, źož buźośo hyšći raz za kodowym słowom pšašane, wěstosći dla. Pótom buźośo dejaś wótnowotki kšocenje 2 do 5 pśejś.

Kšoceń 1: Wubranje wudaśa abo pśistupa

Wubjeŕśo wudaśe abo pśistup, kótaryž cośo aboněrowaś.

Kšoceń 2: Waše wósobinske daty
Zapišćo do formulara Waše wósobinske daty.

Kšoceń 3: Dalšne pódaśa k abonementu

How dejśo zapisaś, kak cośo za abonement płaśiś. Cośo-li abonement śišćanego wudaśa někomu drugemu pódariś, ga zjawiju se Wam póla, źož zapišośo daty togo wobdarjonego wótběrarja.

Kšoceń 4: Pśeglědanje pódaśow
Pśeglědajśo how wšykne pódaśa hyšći raz a pórěźćo je, jo-li trjeba.

Kšoceń 5: Akceptěrowanje pśekupowarskich regulow (AGB), regulow k šćitu datow a skazanje

Pó akceptěrowanju pśekupowarskich regulow (AGB) a regulow k šćitu datow skažośo wuzwólony abonement pśez kliknjenje na bublin „skazaś a musaś płaśiś” – akle how se zawěžośo k płaśenju. Skazanje jo stakim wobzamknjone a Wy njamóžośo wót skazanja wěcej wótstupiś. Naslědku móžośo wšykne skazańske daty wuśišćaś abo ako PDF-dataju wótkłasć.

Wobwěsćenje, až skazanje jo dojšło a až jo pśiwzete

My buźomy Was ned informěrowaś pśez e-mail, až Wašo skazanje jo k nam dojšło. Wóne wobwěsćenje stanjo se awtomatiski a njeznani hyšći, až smy dogrono z Wami wótzamknuli. Abonentske dogrono wótzamknjo se akle, gaž Wašo skazanje pśiwzejomy. To se stanjo pśez wobwěsćenje pśiwześa, kótarež pósćelomy Wam z drugim e-mailom. Pśi abonemenśe online-wudaśa wótzamknjo se dogrono z Wami pśez to, až dajomy Wam pśistup k online-wudaśu.