PŠAŠATA RĚPA

Małe zagrodniki w Žylowje

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 06. Mai 2021
How su wiźeś źiśi z kupki „Błudniki“. Wóni słuchaju, což Delia a Pascal wulicujotej. Delia a Pascak rozkładujotej, kak deje wobchadaś z rostlinami.

Lube źiśi,

kak se Wam źo? Sćo doma? Móžośo do źisownje? Do šule drje njesmějośo. Ja musym źěłaś.Tak to jo. Ja mam powěsć za was. To jo něco ze Žylowa. Tam jo Witaj-źiśownja. Cytaj, cytajtej abo cytajśo!

„Źiśi kupki ‚Błudniki’ su pśed chylu kradu płošyli. Naraz su stojali luźe wót firmy EDEKA na dwórje! Co su wóni kśěli? Wóni su kśěli natwariś wusoku grědu. Ta grěda dej byś za źiśi, kenž su styri do šesć lěta stare. Ta grěda jo za zeleniny. Luźe wót EDEKA su kśěli tam zeleninowe rostliny sajźaś a zeleniny wuseś. To cełe stej nawjedowałej Delia a Pascal wót Zežywidłoweje załožby EDEKA. Kak jo k tomu pśišło?

To jo było tak: ta žylojska źiśownja jo se wobźěliła na wuběźowanje. Wóna jo była mjazy dobyśarjami. Tak jo pakśik doleśeł do Žylowa. Nutśi su byli rědy za fachowe źěło w źiśownjach. To su byli kanki a šorce, teke knigły wó zeleninaŕstwje. Tak su dejali pśedšulske źiśi lažko wuknuś, až zeleniny njerostu w supermarku. Źiśi mógu na taki part zeleniny wuseś, wótwardowaś a žněś. Na kóńcu mógu wóni wšykno jěsć. To dej se teke wustatkowaś na to, co a kak źiśi raźi jěźe.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen