W Sakskej kśě model „2 plus“ ewaluěrowaś

Von pm Julian Nyča Donnerstag, 06. Mai 2021

Z Budyšyna/Bautzen. Na swójom slědnem zmakanju slědny stwórtk jo saksojska Serbska rada wobradowała wó kubłańskich nastupnosćach. Pódla su byli zastupniki Serbskego šulskego towaristwa a Rěcnego centruma Witaj. Powědali su wó ewaluaciji modela „2plus“, za nju dej w lěśu pśedlažaś koncepcija. W ewaluaciji budu teke glědaś na rěcny staw wuknjecych we Witaj-źiśownjach. Wušej togo kśě glědaś na infrastrukturelne wuměnjenja w šulach. Ewaluacija dej byś wusměrjona na praksu. Dalšna tema jo była to stwórjenje rěcnych dalejkubłanjow za wótkubłarjow, kenž deje byś zarědowane w ramiku „Serbskeje rěcneje šule“. Motiwěrowanje wótkubłarjow jo na tom pólu nadawk, rowno tak ako zmóžnjenje takich dalejkubłanjow wót bokow nosarjow. Diskutěrowali jo Serbska rada teke, lěc serbšćina dej w šulach byś pśipóznata ako „połnogódna druga cuza rěc“. Wót togo su Serbska rada a pśibytne fachniki wótraźili. Wšak by to mógało se negatiwnje wustatkowaś na konsekwentne nałožowanje koncepta „2plus“.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen