Planuju wustawadło za 100 cołnow we lagunje

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 13. Juni 2019
Plan wustawadła, kótaryž jo inženjerski běrow we nadawku gatojskeje gmejny wuźěłał. Gmejnska rada jo w maju jadnogłosnje wobzamknuła, až ta inwesticija dej se chopiś realizěrowaś. Wóni kśě póžedanje za spěchowańskimi pjenjezymi stajiś. K rozkłaźenju: wjelike licby měnje dłujkosć we mejtarjach, a mjeńše – wusokosć nad mórjom. Ilustracija: inženjerski běrow iHC / z pśizwólenim gatojskeje gmejny ako nadawkdawarja

Z Noweje Jsy/Neuendorf. Gatojska gmejnska rada jo srjejź maja wobzamknuła, až nowsańske wustawadło (Hafen) pśi pśiducem Chóśebuskem jazoru dej se doplanowaś a chopiś twariś (to jo Casnik južo wobspomnjeł).

To wobzamknjenje jo było trjebne, aby mógali chopiś se wó spěchowańske pjenjeze staraś. Ideje, kak wustawadło mógało wuglědaś, jo gmejnskej raźe na slědnem wobradowanju w Husu prezentěrował zastupnik inženjerskego běrowa iHC. Góspodaŕska analyza jo wopokazała, až kosty inwesticije njedeje 40 milionow pśestupiś, howacej njebuźo wóna se njasć. Stakim jo wěste, až to wustawadło buźo mjeńše nježli gmejna jo se zaprědka mysliła. Wóno buźo se rownaś jazorowym wustawadłam w měsće Zwenkau w Sakskej abo w Ranju (Großräschen).

*

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen