Su połožyli zakładny kamjeń za šulu w Gołkojcach

Von Anika Redmann Donnerstag, 19. Mai 2022
Źowća su 7. maja na swěźenju pokazali, źož wukniki teje pśichodneje šule bydle. Foto: Michael Helbig

Z Gołkojc/Kolkwitz. Dlejšy cas jo wokrejs Sprjewja/Nysa wójował za twarjenje cełkowneje šule z gymnazialnym wušym schojźeńkom za gmejnu Gołkojce. Te napinanja su se wupłaśili: Sobotu, 7.maja, su swětocnje połožyli zakładny kamjeń za wónu nowu šulu. Za swěźeński program su se wuknice a wukniki kaž teke ceptaŕki Kšiśojskeje zakładneje šule něco wósebnego wumyslili. Wótpowědnje tradicije našeje domownje su źowća w serbskej swěźeńskej drastwje pó městnje twaŕnišća gnali a gólcy su to cynili w carnem woblaku a k tomu su se stajili kłobyk. Z połnym wjaselim su źiśi spiwali a rejowali a pśedstajili swój za tu góźbu nazwucowany program. W slězynje teje swětocnosći su weto twaŕske źěłaśerje pilne byli, pśeto źiśi deje tak malsnje ako móžno wuknuś w nowem šulskem twarjenju. Te prědne wót nich ga deje južo wót zachopjeńka šulskego lěta w awgusće 2023 tam do šule chójźiś. Až do donatwarjenja šule změju źiśi pśechodnje wucbu w Centrumje wušego schojźeńka w Chóśebuzu.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen